2.3.4 Tải trọng 6 - 10 tấn

2.3.4 Xe nâng dầu cũ tải trọng 6 - 10 tấn